A+無障礙網站

所有公告   >   學術活動公告


中正E報第437期

中正E報第437期

中正E報ETV https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7BSmmBDWIdc

●影音新聞

校園
1. 浪犬眼中的綠洲(https://reurl.cc/zGLx7) ★★★

人文
1. 大林福佬客 找尋血脈的記憶(https://reurl.cc/Y5bMO)
2. 六腳學堂 創作農作物藝術(https://reurl.cc/2Aexm)

運休
1. 瘋狂泡泡 大小朋友的遊樂天地(https://reurl.cc/Lxgva) ★★★

●影音專題

校園
1. 學生時期創業甘苦談(https://reurl.cc/GqvWZ)
2. 真愛趁現在?(https://reurl.cc/j42xq)

政社
1. 青年參選 屬於這世代的聲音(https://reurl.cc/2AeXX)
2. 重返職場 當個女強人(https://reurl.cc/WYgpx)

人文
1. FINGER TUTTING 舞動在手(https://reurl.cc/mb2eV) ★★★

運休
1. TANAYIKU(https://reurl.cc/WYge7)

●文字新聞

校園
1. 中正兩大資訊平台 管理員甘苦談(https://reurl.cc/Mmgr3)
2. 畢業典禮卡端午 學生參加意願(https://reurl.cc/7ANOQ) ★★★

政社
1. 二手市集 廢物變寶物的魔法(https://reurl.cc/Mmgnm) ★★★

運休
1. 2020年正興城灣盃在中正(https://reurl.cc/kb24G) ★★★

相關連結   /   https://enews.ccu.edu.tw/
發佈日期   /   2019-06-14 09:18:09
發佈單位   /   數位媒體製作研究中心
觀看次數   /   1256


intent intent