A+無障礙網站

所有公告   >   學術活動公告


中正E報第435期

中正E報第435期

中正E報ETV https://www.youtube.com/watch?v=ayhdoPUocIM

●影音新聞

校園
1. 推廣健身 自立健身房(https://reurl.cc/N97Q9) ★★★

●影音專題

校園
1. 了解與認同 責任不只是責任(https://reurl.cc/LqkW4)

政社
1. 面對失智 從認識開始(https://reurl.cc/oAay5) ★★★

人文
1. 老戲院的歷史風華(https://reurl.cc/N97lk) ★★★
2. 傳統技藝 布袋戲布景彩繪(https://reurl.cc/7m14D)

運休
1. 大齡食堂 「嘉」的好滋味(https://reurl.cc/AYN63)

●文字新聞

校園
1. 中正周邊食品安全 誰來把關(https://reurl.cc/lAxQq) ★★★

政社
1. 洗衣部問題 男女專用爭議大(https://reurl.cc/AYNyY) ★★★

運休
1. 華麗技巧的背後 — — 啦啦隊秘辛(https://reurl.cc/bAO3o) ★★★
2. 體育推廣 巡迴運動指導團(https://reurl.cc/RmZLx)

相關連結   /   https://enews.ccu.edu.tw/
發佈日期   /   2019-05-31 09:22:48
發佈單位   /   數位媒體製作研究中心
觀看次數   /   487


intent intent