A+無障礙網站

所有公告   >   學術活動公告


中正e報第421期

中正e報第421期

中正E報ETV:https://youtu.be/GZb1L1E4GzY

●影音新聞

人文
1. 傳統製被 手作的溫暖 (https://reurl.cc/e3aQj )

校園
1. 回收垃圾何去何從? (https://reurl.cc/yrXKE ) ★★★
2. 大吃路樹移植 正反意見大不同 (https://goo.gl/YN4wQL )

全大運
1. 中正田徑 爆發衝勁 (https://reurl.cc/1ZzlW )
2. 田徑場整修竣工 啟用典禮 (https://reurl.cc/o1XmM ) ★★★


●影音專題

人文
1. 結婚禮俗講看嘜 (https://reurl.cc/QLDmp )
2. 嘉義劇場進行式 (https://reurl.cc/q5Xog ) ★★★

政社
1. 農業大縣的青農駐足 (https://reurl.cc/e3apj )


●文字新聞

校園
1. 環境改善 學士班宿舍整修 (https://reurl.cc/j1pmm ) ★★★
2. 天寒送暖 店家辦活動救菜農 (https://reurl.cc/ErDbv )
3. 舉辦聖誕市集 匯聚愛與溫度 (https://reurl.cc/x9Xo1 ) ★★★

政社
1. 踏進番仔庄 農業議題誰關注 (https://reurl.cc/e3apb ) ★★★
2. 特教照過來 科學園遊會在嘉義 (https://reurl.cc/Xj323 )

人文
1. 文創嘉義 235幸福市集 (https://reurl.cc/6Zk9M )

相關連結   /   https://enews.ccu.edu.tw/
發佈日期   /   2018-12-21 14:05:02
發佈單位   /   數位媒體製作研究中心
觀看次數   /   625


intent intent